Salgsbetingelser


1. TILBUD OG AVTALE
1.1 Tilbudet er gyldig inntil 30 dager fra tilbudsdato, med mindre annet ikke fremkommer av tilbudet. Tilbudet anses akseptert når bestillingen er mottatt.
 
1.2 Ved annullering av ordre må kunden betale for medgått tid og bestilt materiell, selv om dette ikke benyttes.
 
2. PRIS, PRISFORUTSETNINGER OG BETALING
2.1 Alle priser er netto pr. tusen stk., eks mva.
Betalingsbetingelser er 30 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt.
Priser er eksklusive fraktkostnader, dersom ikke annet er avtalt.
 
2.2 I prisene inngår ikke:
- merkostnader som følge av at det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmateriellet er ufullstendig eller mangelfullt.
- kundens ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.
- forsinkelser eller andre forhold som må tilskrives bestilleren.
 
2.3 LK plikter å underrette kunden om forhold som medfører endringer i prisen, med unntak av det som er nevnt i punkt 2.2.
 
2.4 Ved oppgjør etter forfall beregnes morarenter etter gjeldende norsk lov.
Forfalte fakturaer vil bli oversendt Lyches inkassopartner for inndrivelse.
 
3. LEVERING
3.1 Tilbudets leveringstid er bindende, så sant kunden overholder ordre- og
materiellfrist.
LK er ikke ansvarlig for avvik fra leveringstiden som skyldes:
- endring i oppdraget
- ufullstendig grunnlagsmateriale
- prøver og kontrollarbeid som ikke er avtalt
- forsinkelser eller andre forhold som skyldes kunden
 
3.2 Levering anses skjedd når varen er overtatt av transportør.
 
3.3 LK skal snarest mulig underrette kunden om forhold som utsetter avtalt leveringstid.
 
3.4 Hvis LK etter avtale oppbevarer opplaget etter at det er ferdig, skjer dette for kundens regning og risiko.
Kunden belastes for hele opplaget når det er produsert. Kunden må selv forsikre varene. Lagerleie vil bli belastet.
  
4. AVVIKENDE OPPLAG. SPESIFIKASJONER
4.1 LK er forpliktet til å levere det bestilte opplag, men med følgende avvikstoleranser:
+ - 25% på opplag under 20.000 konvolutter
+ - 10% på opplag mellom 20.000 og 200.000 konvolutter
+ - 5% på opplag over 200.000 konvolutter
Fakturering skjer til den pris pr. tusen som er bekreftet ved det bestilte opplag.
 
4.2 Hvis kunden må ha et bestemt minimumsopplag, må dette presiseres ved bestillingen.
De avvikstoleranser som er spesifisert som over/underopplag i punkt 4.1 gjelder da i sin helhet som overopplag. Dersom LK ikke leverer det bestilte minimumsopplag, avgjør kunden om LK skal foreta ekstra opptrykk til samme pris pr. tusen som bekreftet ved det bestilte opplag.
 
5. MANGLER
5.1 Mindre avvik ved levering av opplag fra godkjent fargeprøve eller mindre avvik i papiret eller annet materiale som er oppstått ved fabrikasjon, kan ikke legges til grunn for nektelse av å motta arbeidet eller anses som feil i leveransen. Slike mindre avvik fra godkjent prøve berettiger ikke til prisavslag eller kassering.
 
5.2 LK har ikke ansvar for feil og mangler som kunden ikke har rettet i korrektur eller prøvetrykk.
 
6. ANSVARSBEGRENSNING
6.1 Eventuelle reklamasjoner må skje hurtigst mulig, senest 14 dager etter varens mottagelse. LK har rett til å erstatte varens verdi, omlevere feilfri vare, utsortere eller reparere den mangelfulle vare. Ved mindre vesentlige mangler kan kunden innrømmes et prisavslag.
 
6.2 Retur av fullgod vare skal være godkjent på forhånd. Varen samt varens emballasje må være ubeskadiget. Frakter vil i så fall bli belastet kunde, unntatt hvis Lyche har foretatt en feilekspedering.
 
6.3 LK er ikke erstatningspliktig for kundens driftstap, følgeskade, tapt fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap eller tap kunden har overfor tredjemann.
 
6.4 Såfremt levering hindres p.g.a. force majeur, er LK ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid, eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.
 
7. EIENDOMSRETT
7.1 Originalmateriellet oppbevares hos LK etter at oppdraget er utført.
 
7.2 Forslag, skisser, tegninger, styringsprogrammer, montasjer, verktøy, og reproduksjons- og trykkmedia som er utarbeidet av LK og betalt av LK, er LK’s eiendom og kan ikke kreves utlevert av bestilleren.
 
7.3 Varene forblir LK’s eiendom inntil de er betalt i sin helhet.
 


Lyche Konvolutt AS

Postadresse: Pb. 2171 Strømsø 3003 Drammen
Besøksadresse: Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen
Tlf: +47 32 24 50 00
Fax: +47 32 24 50 39
E-post: konvolutt@lyche.no